Monday, 13 October 2008

【報告】英國現有建物能源效益問題

英國綠建築協會(the Green Building Council, GBC)在13日的新聞稿中說明,他們向英國政府提出一項報告作為政策說帖,建議英國政府應擬定辦法,規範現有建物應逐步提升能源效益。報告中提出pay as you save的體制,也就是由地方政府或銀行提供貸款或抵押,讓民眾進行家戶裡提升能源效益的改善工程,爾後再以減少的電費來償還貸款。

英國政府日前推出一項法案,宣示要在2016年之後的新房屋都可以達到零碳排放。綠建築協會則希望也要重視現有建物的能源效益,畢竟現在建築部門就佔全英國碳排放的四分之一。

衛報報導
英國綠建築學會專文(內有報告下載網址)。

-----------------------------------------------------------------------------------------------